Vår Verksamhetspolicy

Vårt uppdrag

Värmex är tekniska konsulter. Bättre klimat inne och mindre koldioxid ute är vår drivkraft. Vi effektiviserar användningen av energi i anläggningar som skapar och styr inomhusklimatet. Vi minskar användningen i praktiken, utan att ge avkall på komforten.

Att effektivisera anläggningarna kräver både teoretisk och praktisk kunskap och inom områden som värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp. Det kräver ingående systemkunskap, idag till och med kunskap om system av system. Det kräver erfarenhet.

Våra ingenjörer tar fram ritningar och tekniska beskrivningar. Våra tekniker injusterar och trimmar anläggningarna så de håller vad vi lovar.

Vi vänder oss till krävande framsynta uppdragsgivare. De är ägare, utvecklare och förvaltare av nya eller gamla byggnader. Professionalitet, engagemang och prestigelöshet skapar långvariga kundrelationer – en grundbult för att nå klimatmålen, inne och ute.

Vi håller oss alltid uppdaterade vilka lagar och förordningar som är tillämpliga för vår egen och kundens verksamhet. Att efterleva lagstiftning och viktiga krav från våra intressenter utgör miniminivån i vårt arbete med miljö och klimat, arbetsmiljö och för att utföra våra uppdrag med kvalitet i varje steg.

Miljö och klimat – en del av vårt ”raison d’être”

Komfort inne och mindre CO2 ute!
Det är vår devis och den sammanfattar vårt existensberättigande i sex ord.

Att alltid minimera negativ miljö- och klimatpåverkan är viktigt för oss och för våra uppdragsgivare. Värmex strävar efter ett så aktivt miljötänkande som möjligt, både inom och utanför företagets väggar. Våra tjänster förbättrar miljö- och klimatprestanda i kundernas klimatanläggningar när de genomförs. Det innebär att vi i dialogen med kunderna alltid försöker hitta förbättringspotentialen.

Värmex medarbetare tar i sitt dagliga arbete ansvar för miljö och klimat. De arbetar både med förbättrade arbetsmetoder och med tekniska lösningar för att minimera negativ påverkan.

Tillsammans söker vi således alltid att;

  • finna lösningar för minskad energianvändning när vi genomför projekt,
  • rekommendera miljövänliga alternativ i valet av produkter,
  • förebygga föroreningar i alla steg av vår verksamhet,
  • välja miljöanpassade och etiskt tillverkade produkter när vi köper varor till våra kontor,
  • minska användande av förbrukningsartiklar inom verksamheten,
  • öka vår kunskap inom miljö- och klimatområdet.

Kvalitet i varje steg

Värmex medarbetare arbetar gemensamt för att kunderna ska vara nöjda och att företaget ska hålla god lönsamhet i det vi gör. Det är två grundläggande förutsättningar för företagets utveckling och långsiktiga överlevnad.

Nöjda kunder kommer inte utan kompetens och skicklighet i utförandet. Då Värmex är ett kunskapsföretag är medarbetarnas kompetens avgörande.  Våra medarbetare ska ha erforderlig teoretisk och praktisk utbildning för sina uppdrag så att de kan utföras enligt uppställda krav och med kvalitet i varje steg.

Värmex värderar utveckling av medarbetarnas kompetenser högt och strävar efter att de hela tiden utvecklas. Mentorskap och rikt erfarenhetsutbyte kollegor emellan lägger grunden.

Vi strävar efter ständig förbättring. Det gör vi genom ett öppet klimat där synpunkter och idéer får ta plats och utvecklas. Vårt ledningssystem säkerställer kvalitet genom väl genomarbetade processer, rutiner för interngranskning och egenkontroll.

Arbetsmiljö – balans i arbetslivet

Värmex arbetar med kundernas miljö- och klimat inomhus. Vårt bidrag säkerställer att de personer som verkar på, besöker eller bor på dessa platser har en komfortabel och energieffektiv inomhusmiljö, en bra arbets- och hemmamiljö.

Vi lever som vi lär. Internt säkerställer vi en bra arbetsmiljö på flera sätt då begreppet är bredare än bara miljön på kontoret. Vi inkluderar det arbete vi utför ute i våra kunders miljöer liksom resan i bilen till och från uppdrag.

Värmex ska vara en trygg och säker arbetsplats med ett positivt arbetsklimat och en god gemenskap. Våra medarbetarundersökningar undersöker arbetsmiljön för att kontinuerligt kunna göra förbättringar.

Vi ska;

  • alla arbeta efter de rutiner vi fastställt för vårt systematiska arbetsmiljöarbete. I grunden handlar det om att ta bort faror och minska arbetsmiljörisker,
  • fånga upp risker och tillbud i vårt förebyggande arbete sådana som skulle kunna leda till olyckor eller skada eller andra arbetsmiljörisker,
  • alla, såväl chefer, medarbetare och arbetsmiljöombud, samarbeta och ta vårt ansvar för arbetsmiljön.

Vi värnar om balans i arbetslivet.